• Hjem
  • Leder
  • Kamp om pensjon fra første krone
Demonstrasjonstoget / førstemai-toget under 1. mai-arrangementet i Oslo 2009 passerer Stortinget. FORSVAR OFFENTLIG PENSJON. 															Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
Demonstrasjonstoget / førstemai-toget under 1. mai-arrangementet i Oslo 2009 passerer Stortinget. FORSVAR OFFENTLIG PENSJON. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX


Lov om obligatorisk tjenestepensjon, OTP-loven, ble vedtatt i 2005 med ikrafttredelse 1. januar 2006. Loven tok sikte på å sikre arbeidstakerne i privat sektor en tjenestepensjon i tillegg til folketrygdens ytelser.


Minsteinnskuddet er to prosent av den lønna mellom 1 G (ca. kr 96 900.-) og 12 G (ca. kr 1 162 000.-) som den enkelte arbeidstaker mottar fra bedriften i løpet av innskuddsåret. Grunnbeløpet (G) i folketrygden reguleres årlig. I dag er det maksimalrammer for sparing på inntil 7 prosent av lønn opp til 12 G. I tillegg kan det spares inntil 18,1 prosent av lønn mellom 7,1 G og 12 G. Det betyr at arbeidstakere som tjener årlig mellom ca. 688 000 kroner og ca. 1 162 000 kroner kan ha pensjonsordninger hvor det kan spares opp til 25,1 prosent av lønna til tjenestepensjon.


Med dagens ordning så er det mange arbeidstakere som faller utenfor obligatorisk tjenestepensjon, så mange at det neppe kan kalles obligatorisk. Før 1. januar 2014 var det ikke mulig for arbeidsgivere å betale premie for lønn under 1 G. Etter denne dato er det åpnet for å kunne betale premie fra første krone. Siden det er et frivillig bunnfradrag på 1 G fra bedriftens side, vil de som tjener mindre enn i underkant av 97 000 kroner ofte kunne falle utenfor ordningen. Arbeidstakere under 20 år er ikke omfattet av OTP. Dessuten kreves det at arbeidstaker har minst 20 prosent stilling for å få opptjening. Et annet krav er at arbeidstaker må stå i stillingen i minst 12 måneder for å beholde pensjonsopptjeningen.


Dette skiller OTP-ordningen fra prinsippet ved opptjening av pensjon i offentlig sektor. Her får du opptjening fra første krone. Det samme prinsippet finnes i folketrygden for de som er født i 1963 eller senere. Etter disse reglene tjener du opp alderspensjon av all arbeidsinntekt opp til 7,1 G (ca. kr 687.500,-). Hvert år blir 18,1 prosent av inntekten din satt inn på en konto hos NAV (din pensjonsbeholding) som er øremerket alderspensjon til deg. Opptjening til alderspensjon hos NAV kan skje fra du fyller 13 til du fyller 75 år.


At mange lavlønnede, deltidsansatte, vikarer, skoleungdom og studenter som arbeider i privat sektor omfattes av regler som fratar dem tjenestepensjon er dypt urettferdig. Det er faktisk så mange som en million arbeidstakere som ikke har opptjening til OTP fra første krone. LO tok opp dette i årets tariffoppgjør, men kravet ble avvist av NHO. Arbeiderpartiet og SV har tatt opp saken i Stortinget, og fått ros fra LO for dette.


I representantforslaget fra fem stortingsrepresentanter for Arbeiderpartiet og SV, vises det til at regjeringen har sendt på høring forslag om å innføre individuell pensjonskonto og gi arbeidstakere med mindre enn 12 måneders arbeidsforhold rett til pensjon. Representantene fremmer forslag som skal sikre at pensjonsopptjening starter fra første krone, også for de med lavere stillingsandeler enn 20 prosent. Det fremmes også forslag om medlemskap i pensjonsordning for arbeidstaker under 20 år, og at det selvsagt skal gis pensjon ved fratreden også for arbeidsforhold som varer kortere enn 12 måneder.


I motsetning til LO som ønsker lovendring for å tette hullene i OTP-ordningen, så advarer NHO mot at det skal bli endringer i dagens ordninger. «Pensjonssystemet bør ikke behandles bit for bit gjennom løse forslag, men må behandles helhetlig og gjennom brede forlik som både partene i arbeidslivet og et solid flertall i Stortinget kan enes om», sier NHO.


Statsminister Erna Solberg har heller ikke stilt seg bak forslaget om å tette hullene i OTP. I juni sa hun at «Arbeidet med pensjonsreformen har vært krevende helt fra det startet under Bondevik II, og det var krevende under Stoltenberg II. Nå vil reformen bli krevende å stå ved, når endringene blir merkbare for den enkelte. Derfor er det særlig viktig å ikke endre på det som er en bærebjelke i det bærekraftige velferdssamfunnet, for kortsiktig politisk gevinst.»


I slutten av september var representantforslaget til høring i Stortingets finanskomité. Etter planen skulle Stortinget behandlet saken i oktober, men den er utsatt til etter jul. Rødt har signalisert støtte til forslaget fra Arbeiderpartiet og SV. KrF og Senterpartiet har foreløpig ikke tatt standpunkt i saken. Det er å håpe at en samlet opposisjon vil lande på Arbeiderpartiets og SVs forlag. Da vil nemlig en million arbeidstakere i privat sektor få bedre pensjon. De fleste av dem er lavlønte og kvinner. Pensjonsopptjening fra første krone vil utgjøre en kostnad på snaue 2000 kroner per ansatt. For en lønn på 400 000 vil det utgjøre en kostnad på om lag 0,5 prosent av lønna. Det er småpenger som skal til for å tette hullene i dagens OTP-ordning.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering