USA tvinger Sverige og Finland inn i en felles NATO-front mot Russland. Her fra øvelsen Northern Wind 19 i nordlige Sverige der norske hærstyrker sammen med britiske og amerikanske øvde krig sammen med svenske og finske soldater. 															Foto: Jesper Sundstrõm/Fõrsvarsmakten
USA tvinger Sverige og Finland inn i en felles NATO-front mot Russland. Her fra øvelsen Northern Wind 19 i nordlige Sverige der norske hærstyrker sammen med britiske og amerikanske øvde krig sammen med svenske og finske soldater. Foto: Jesper Sundstrõm/Fõrsvarsmakten

Avspenning har vært i fokus i samarbeidet i Arktis Råd. Uenighet om klima, miljø, urfolks rettigheter, skipstrafikk og ressursutnytting er forsøkt løst i dialog mellom de arktiske stater.
Men nå har geopolitisk spenning nådd Arktis. Siste tiåret og særlig etter 2014 («Krim») er relasjonen mellom NATO (USA) og Russland kraftig tilspisset. USA tvinger Norge, Sverige, Finland, Canada, Danmark og Island inn i en felles front mot Russland.


Utenriksminister Pompeos opptreden i Arktis Råd 5. mai var nær en krigserklæring mot Russland. Han fordømte i sterke ordelag Russlands behov for kontroll over nye handelsruter («den nordlige sjørute»; Polar Silk Road).

 


Den reelle trussel fra øst er nok sterkt overdrevet. Derimot er NATOs fortelling om Russland kraftig forandret. NATO kjører desinformasjon (om Ukraina/Krim), demonisering (av Putin) og destabilisering (økonomiske sanksjoner). Og nå gjenstår destruksjon (KRIG) i Washingtons imperialistiske prosjekt for verdensherredømme?
NATOs oppmarsj mot Russland minner ubehagelig om Nazi-Tysklands «drang nach Osten».


GOOGLE PÅ PARTI MED NATO
Google-search på ordene «security, arctic» gir ikke uventet treffet: «how to meet det russian aggression?» (hvordan møte russisk aggresjon?). Altså velger Google-algoritmene NATOs side.


Hva er så Russlands aggresjon ? Jo:
(a): Etablering av militærbaser på Russlands eget territorium i Arktis.
(b): Økt militær flyaktivitet i internasjonalt luftrom med «skyggeangrep» på NATO-fly og NATO-skip.
(c): Russlands «angrep på Ukraina», og «annektering av Krim» (NATO-påstander uten rot i virkeligheten).
(e): At Russlands forsvarsdoktrine (revidert 2015) vektlegger Arktis (og Svartehavet) som svar på NATOs ekspansjon og egen sikkerhet.
(d): Vi tar med at vestlige imperialisme betegner Russlands kamp mot ISIS (NATOs fotsoldater) i Syria som «russisk aggresjon».
Globalt opptrer NATO svært aggressivt i forsvaret av monopolkapitalistiske interesser. Kreml svarer selvsagt med «russisk aggresjon» på NATOs omringning av Russland.


Russland vet at:
(i): NATOs fascistiske «out of aera»-strategi fra 1999, med begrunnelse i «humanitær intervensjon» og «krigen mot terror», er påskudd for imperialistiske overfall på suverene stater.
(ii): Under forhandlingene om gjenforening av de to tyske stater i 1989 ble Gorbatsjov lovt av USA at NATO ikke skulle bevege seg «en tomme lenger øst». En totalt verdiløs forsikring.
(iii): I 2001 ytret Putin ønske om å knytte Russland nærmere NATO. Washington svarte med NATO-ekspansjon østover der østeuropeiske russofobe oligarkregimer ble NATO-medlemmer.
(iiii): Åpenbart med sikte på «å ta» Russland er NATO nå tungt tilstede med multinasjonale kampgrupper i Øst-Europa (bl.a. en norsk «roterende» kontingent i Litauen), pluss store lagre av krigsmateriell (fly, tanks, raketter) og hyppige militærøvelser helt på grensa til Russland.


NORGE HAR ENDRET «FORSVARSSTRATEGIEN»:
En ny langtidsplan for Forsvaret speiler tydelig USAs nye NATO-strategi i Arktis. Forsvarets hovedoppgave er endret:
Fra «Utgjøre en KRIGSFOREBYGGENDE terskel med basis i NATO-medlemskapet» til «Sikre troverdig AVSKREKKING med basis i NATOs kollektive forsvar» (min uthevelse).
Altså fra FOREBYGGING som under «den kalde krigen» la vekt på:
- nasjonal politisk kontroll (basepolitikk, atomvåpen);
- «defensiv» militær innretning (NATO-fritt Finnmark);
- bilateralt samarbeid/dialog (fiskerier, grensespørsmål),
til AVSKREKKING; ofte begrunnet i Russlands militarisering av Arktis og «annektering av Krim». I dag er «norsk forsvarspolitikk» styrt fra Pentagon.


Enkelte forsvarsanalytikere utrykker bekymring for den nye forsvarsstrategien. Blant dem Eldar Berli, tidligere sjef for Brigade Nord (Utsyn 07.05.19):
- AT GRUNNLEGGENDE KAPASITETER I NORGES FORSVAR OVERLATES TIL UTENLANDSKE STYRKER, SPESIELT FRA STORE MILITÆRMAKTER, SETTER FOREBYGGING UNDER PRESS.
Videre sier Berli: «Det hjelper ikke på ro og avspenning at allierte venner som har styrker i Norge kjører skarp retorikk mot Russland i nordområdepolitikken, slik USAs utenriksminister [Pompeo] gjorde i Arktis Råd for noen dager siden».


Og han spør: «... er sikkerhetsinteressene for Norge og USA sammenfallende i Arktis? [...] ... blir det vanskeligere å få gjennomslag for vårt syn hos USA når vi gjør oss avhengige av den daglige tilværelse av amerikanske soldater på norsk jord?
FARLIG NY NORSK SIKKERHETSPOLITIKK!


Ifølge Berli er troverdig avskrekking basert på to gjensidig avhengige forhold: NEKTELSE (Norges ansvar) OG AVSTRAFFELSE (NATOs ansvar):
Altså kan vi tenke oss følgende scenario? USA (CIA/NATO) hevder at Russland vil annektere Svalbard. Ryktet tvinger Norge (som suverenitetsutøver) til å nekte Russland nærvær på øya. Under påskudd av å hindre en «russisk annektering» går så NATO (USA) til «forsvar av øygruppa». Situasjonen vil i verste utløse et krigsscenario i Arktis, for Russland vil neppe godkjenne Svalbard som NATO-base.


Jim Townsend, tidligere viseminister i USAs Department of Defense (DoD), sier at Washington nå er klar for å konfrontere Russland i Arktis:
- Vi er klare til å forsvare våre allierte der oppe. Ved å være i stand til å avskrekke vil vi ikke se et «nordlig Krim».
Og «Svalbard - the Crimea of North» er åpenbart et gjennomgangstema blant britiske Royal Marines stasjonert på Bardufoss (Nico Hines: «Inside the West’s Plans for Arctic War Against Russia» - The Daily Beast 07.05.19).


Ifølge denne London-baserte avisa forbereder «Charlie Company 40 Commando» fellesøvelser med Sverige, Finland, Norge og USA for å sikre at:
«... kommandosoldatene er klare til å kjempe en forfølgelseskamp dersom president Putin vil forsøke å gjenta Josef Stalins arktiske raid. Et ‘Krim i Nord’ vil sannsynligvis være mer raffinert, men det er en økende frykt for at Russlands aggresjon kan antenne en militær hendelse - eller at Kreml vil foreta en bevegelse for å beskytte russisk-talende på den norske øygruppa Svalbard».
Så vet vi det.


NATOs KRIGSHISSING I ARKTIS
NY NORSK BASEPOLITIKK.


Norsk basepolitikk er som sagt endret i langtidsplanen for Forsvaret. NATO (USA) har bl.a. opprettet faste baser på norsk jord (såkalte «rotasjonsstyrker»):
Værnes: 350 US marines (2017). Store forhåndslagre av tungt militært utstyr; Setermoen: 350 US marines (2018);
Bardufoss: 800 britiske Royal Marines (2018).


En pressemelding (Forsvarsdepartementet 14.05.19) bekrefter at regjeringen vil utstasjonere flere utenlandske soldater i Norge. Andøya og Bodø pekes ut.
EVENES FLYSTASJON utbygges nå for omlag 2 milliarder kroner som NATOs fremskutte operasjonsbase QRA (Quick Reaction Alert/hurtig reaksjonsberedskap) for angrepsflyet F-35 (fra 2021), og som base for Forsvarets nye maritime patruljefly P8-A (fra 2022). (KILDE: Forsvarets Forum).


VARDØ-RADAREN: USAs nye radar i Vardø (Globus III) vil være et høyprioritert bombemål for Russland. USA hevder radaren kun er for forskningsformål, men folket i Vardø og Sør-Varanger vet bedre og ser radaren som en alvorlig militær trussel.
TØNSVIKA HAVN (like ved Tromsø) er planlagt som forsyningsbase for amerikanske atomubåter (iTromsø 19.02.19).


MILITÆRØVELSER:
Aggressivt prøver USA å tvinge Sverige og Finland inn i en felles front mot Russland. USA lar Norge gjøre jobben via fellesnordiske militærøvelser i NATO-regi:
ACE (Arctic Challenge Exercise):
- fellesøvelse annet hvert år siden 2013;
- øver i år (2019) fra 22. mai til 4. juni.
- øve «kompliserte crossboarder luftoperasjoner»;
- flyplassene i Bodø, Luleå og Rovaniemi er baser for NATO-flyene. Også andre NATO-land deltar.


COLD RESPONSE:
- fellesøvelse hvert og delvis annet hvert år siden 2006;
- i 2019 (mars) øvde hærstyrker fra Brigade Nord sammen med det amerikanske marinekorpets rotasjonsstyrke i Norge og britisk marineinfanteri på svensk territorium i Norrbotten. Hærstyrken øvde sammen med svenske og finske soldater «på samvirkeoperasjoner i et multinasjonalt fellesoperativt miljø».


TRIDENT JUNCTURE 25.10-23.11 2018.
Største NATO-øvelse i Norge etter den kalde krigen. 50 000 soldater deltok med 250 fly/helikoptre, 65 krigsskip og 10 000 landkjøretøy fra 31 nasjoner. Hangarskipet USS Harry S. Truman opererte for første gang på 27 år nord for Polarsirkelen. Øvelsen pågikk i store deler av Norge, Sverige, Finland, Island og de baltiske stater. Øvingsledelsen hevder Trident Juncture 18 avdekket behov for et tettere samarbeid mellom NATO-landene.
BALTOPS 2019 (9.-21. juni i Østersjøen).


Årlig øvelse. I 2019 deltar fly og amfibietropper fra 18 nasjoner med Sverige og Finland som aktive deltakere. Øvelsen ledes og planlegges av sjefen for US 2nd Fleet.


US 2nd FLEET
En stor flåtestyrke med hangarskip/kampfly «aktivert» i 2018 for å møte «russisk aggresjon». Opererer bl.a. i «GIUK-gap» (sjøområdet mellom Grønland, Island og UK). Da 2nd Fleet ble «lagt i bøye» i 2011 besto den av 126 krigsskip, 4500 kampfly og 90 000 soldater.


NATO: Factsheet February 2019:
I 2018 gjennomførte NATO 103 øvelser med 51 åpen for partnere (Sverige og Finland). Allierte holdt separat 183 nasjonale og multinasjonale øvelser. For 2019 er 102 øvelser planlagt, 39 for partner-deltakelse. Allierte vil holde 208 nasjonale og multinasjonale øvelser. I Norge: Dynamic Mongose (22.06-11.07), Trident Jackal 19 (23.09.-10.10). Sentrale land i NATOs øvelser er de baltiske stater, Polen, Bulgaria, Romania og Ungarn.


RUSSLANDS SVAR PÅ NATOs EKSPANSJON
Russland vil selvsagt forsvare sine territoriale interesser i Arktis med militærmakt. Russland har de siste årene etablert/gjenoppbygd seks militærbaser i Arktis, og planen er å sette opp en tredje arktisk brigade og en kystforsvarsdivisjon. Basen på Kolahalvøya er gjenoppbygd med nye våpenlagre for atomraketter og konvensjonelle langtrekkende krysser-missiler.
Forut for Trident Juncture 18 bestemte Russland seg for å utvide sin enorme militærøvelse Vostok-2018 til også å gjelde Arktis. I øvelsen deltok 300 000 soldater, 1000 fly og 36 000 tanks. Russland viste muskler ved å sende 8 skip inn i Barentshavet, og viste fram sitt nye mobile kystforsvarssystem ved å sende raketter fra Kotelny-basen øst i Sibir. Senere i oktober sendte Russland atomubåter og strategiske bombefly på kamptrening i Barentshavet.


Russland prøver å sende beskjed om at landet ikke står hjelpeløs selv når NATO står tungt bevæpnet på døra for å bryte seg inn. En beskjed NATO selvsagt ser som mulighet til ytterligere militarisering og bekreftelse på «russisk aggresjon». Russland har utvidet sin militære slagkraft betydelig, men mens Russland øver på eget territorium (altså forsvar), opererer USA på andre lands territorier (imperialistisk).


NATO-landene brukte i 2018 tilsammen nær en billion dollar på militæret mot Russlands 61,4 milliarder. Tallene taler sitt tydelig språk om den store aggressor.
HVA GJØR VI?


Avspenning og nedrustning er eneste fornuftige vei, men fredsarbeid er dessverre nedprioritert i en sosialdemokratisk dominert fagbevegelse. Der i gården er NATO en fredsorganisasjon.
Vi må kreve Arktis som fredssone. Kampen mot imperialisme må ha fokus. Samarbeid og dialog må være løsningen på konflikter i Arktis. Norge må ut av NATO!


KILDER: Alexander Shaparov: «NATO and a New Agenda for the Arctic» 24.09.13; Tyler Durden: «Is NATO Preparing For War In The Arctic?» - zerohedge.com 29.10.18; Valentin Vasilescu: «New US Nuclear Missiles Will Be Deployed In NATO Countries To Hit Moscow?» - Voltaire Network 30.11.18; Eldar Berli: «Norges risikoprosjekt: Forsvarspolitikkens dreining» - Utsyn 07.05.19; Tormod Heier: «Svalbard i en ny kald krig» - Utsyn 13.04.19; NATO Review: «’Nordic duo should stay together’ – study on NATO membership published in Finland»; Jonathan Sigrist: «Norway in the Middle of NATOs Arctic Wargames» - Global Research 23.10.18; Ragnhild Grønning: «Why military security should be kept out of the Arctic Council» - 02.06.16; Kurt Nimmo: «Making the Arctic Safe for Neoliberalism» - Global Research 02.10.18

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering